1. Verkoper
fabrik UNIK heeft de maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Parklaan 22 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0687635275. Het BTW nummer is BE0687635275 ("Verkoper").

2. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. 
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Bij het niet afhalen van een pakket bij de post, zal bij een nieuwe verzending de kost voor de koper zijn.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

6. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

7. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

8. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar fabrik UNIK, Parklaan 22, 9400 Ninove,  België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

9. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.  De verzendkosten worden berekend bij het uitchecken op basis van het gewicht van uw bestelling.  Wij volgen de tarieven van BPost voor de verzending.   

11. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de website vanfabrik UNIK, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. We mogen de gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

13. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

1. Verkoper
De webwinkel fabrik UNIK (“Verkoper”) is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 687.635.275. Het BTW-nummer is BE0687.635.275. De maatschappelijke zetel bevindt zich op het adres Parklaan 22 - 9400 Ninove. E-mailadres: info@fabrikunik.be.
2.Toepassing van de voorwaarden
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van de algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden ingezien en zijn van toepassing op alle producten van fabrik UNIK. De koper wordt bij elke bestelling geacht de voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met de voorwaarden. De koper kan op verzoek een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden ontvangen (info@fabrikunik.be).
3.Aanbod en Prijs
De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. fabrik UNIK is niet aansprakelijk voor zet- of drukfouten.
De vermelde prijzen bij de producten zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief BTW. Leveringskosten worden apart vermeld, ze worden berekend bij het afrekenen. De prijzen die bij de stoffen staan weergegeven op de website zijn steeds geldig voor 10 centimeter stof. Een minimumafname van 20 cm is vereist.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.
4.Levering
Alle info over de verzendkosten en de landen waaraan we leveren kan u raadplegen desbetreffende pagina.
Vanaf een bestelling van 75 euro zijn de verzendkosten gratis voor leveringen binnen België. Vanaf 100€ wordt er gratis verzonden naar Nederland.
De verzendkosten binnen België bedragen 4,5€, Voor Nederland 7,5€. Indien u in de buurt woont (Ninove) kan u er ook voor opteren om het pakket af te halen (gratis). Kies in dit geval bij het afrekenen voor de optie afhalen, zorg ervoor dat uw e-mail adres staat ingevuld zodat wij u kunnen contacteren wanneer de bestelling klaar ligt (van zodra de betaling werd ontvangen) en er een tijdstip kan worden afgesproken waarop het pakket kan worden afgehaald. Dit kan ook tijdens de openingsuren van de fysieke winkel.
Indien u voor levering aan een postpunt of postkantoor kiest dient u aan te geven naar welk afhaalpunt van Bpost wij het pakket moeten versturen, zoniet versturen wij het standaard naar het postpunt dat het dichtst bij uw woonplaats ligt.
Voor elke bestelling geldt dat de goederen pas verzonden of afgehaald kunnen worden van zodra de betaling ervan werd ontvangen. Hou er rekening mee dat indien u via overschrijving betaalt het enkele dagen kan duren voordat het bedrag op de rekening van fabrik UNIK staat.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
fabrik UNIK heeft aan de leveringsplicht voldaan van zodra de zending éénmaal aan de koper werd aangeboden.
fabrik UNIK kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal – en de daardoor geleden schade – van de goederen. De koper draagt de volledige verantwoordelijkheid hierover. Indien fabrik UNIK een verkeerde bestelling aflevert dient u contact op te nemen met info@fabrikunik.be. U dient de verkeerd geleverde goederen terug te sturen (kosten ten laste van fabrik UNIK) en fabrik UNIK stuurt u na ontvangst de correcte levering op.
5.Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van fabrik UNIK tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen werden betaald. Bij niet betaling behoudt fabrik UNIK het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.
6.Betaling en Betalingstermijn
De bestelling dient betaald te worden ten laatste vijf dagen na de besteldatum of na het ontvangen van een bevestigingsmail van fabrik UNIK. Indien de bestelling niet tijdig betaald wordt behoudt fabrik UNIK zich het recht de bestelling te annuleren, zonder vergoeding aan de koper.
De koper kan kiezen uit de volgende betaalwijzen:
– overschrijving IBAN BE27 3770 2519 4573
– Paypal
– Bancontact/Mister Cash
– iDEAL
– Belfius Direct Net
- KBC Betaalknop
fabrik UNIK is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.
7.Klachten
Om ontvankelijk te zijn dienen klachten wegens niet-conforme levering ons toe te komen binnen de 8 dagen na levering. Klachten in geval van verborgen gebreken dienen ons toe te komen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
8.Waarborg
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.
9.Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 (artikel 47) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de koper zich op deze mogelijkheid beroept, is hij verplicht fabrik UNIK hiervan binnen deze periode op de hoogte te brengen en moet de koper de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar fabrik UNIK, Parklaan 22 - 9400 Ninove.
Het retourneren van goederen is geheel voor eigen rekening en op risico van de koper (behalve in geval van foutieve levering zie punt 4 ‘Levering’). De geretourneerde goederen dienen geen sporen van onrechtmatig gebruik, noch beschadiging te tonen.
Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan zal fabrik UNIK het aankoopbedrag aan de koper terugbetalen door middel van storting op een geldig rekeningnummer.
10.Overmacht
fabrik UNIK is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekort aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertraging in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij fabrik UNIK, hetzij de leveranciers van fabrik UNIK raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
11. Foto’s
Alle foto’s op de website van fabrik UNIK zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit zowel betreffende kleur, afmetingen en textuur van het materiaal. fabrik UNIK is niet verantwoordelijk voor deze afwijkingen.
12. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de webshop van fabrik UNIK, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces (inschrijving nieuwsbrief). fabrik UNIK zal de gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens recht op inzage en verbetering. De koper heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.
13. Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties elektronisch bewijs zoals e-mails en backups.
14. Gebruik van Cookies
Tijdens een bezoek aan de website kunnen er cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
15. Scheidbaarheid
Indien een artikel voor deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
16. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken van Brussel en Leuven zijn exclusief bevoegd bij eventuele geschillen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 fabrik UNIK | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel